N-Aufnahme_Vegetationsverlauf

09.12.2017, aprankl