Precision Farming – zemědělství nové generace

27.05.2017, aprankl

Precision Farming je nový pojem, který označuje souhrn metod a technologií, které pomáhají farmářům zvýšit přesnost obdělávání půdy. Koncepce „precision farming“ tak zahrnuje například záznamy, které může podnik využít pro vyhodnocení vlastní činnosti, ale také používání moderního vybavení, jako jsou senzory dusíku umožňující přesnější stanovení potřebného množství hnojiva nebo systémy GPS sloužící jako navigační pomůcky pro přesné řízení jízd.

Precision Farming

Precision Farming na poli

V posledních letech je patrná výrazná tendence k modernizaci a technologie jako je asistent řízení nebo automatické vypínání některých sekcí neseného nářadí už téměř patří k standardnímu vybavení dobře vybaveného podniku. Součástí tohoto vývoje je také neustálé zpřesňování obdělávání půdy. Jednou z významných oblastí, která spadá do „přesného hospodaření“, je obdělávání dílčích ploch se zřetelem k jejich specifikům. U tohoto typu obdělávání se jedná o stanovení rozdílů ve výnosovém potenciálu v rámci jednoho pole. Rozdíly ve výnosovém potenciálu se získávají z údajů, které se shromažďují za delší období a pokud možno průběžně. Výsledky vyhodnocení se vloží do mapy výnosového potenciálu, podle které se pak stanoví různé pracovní postupy, například výsev, hnojení, aplikace postřikových prostředků a další. Díky tomu můžete ideálně využívat i půdy nestejných vlastností a ušetřit provozní prostředky, což přináší jednak finanční úspory, ale také snižuje zatížení životního prostředí.

Zpřesnění práce díky záznamům

Cílem pořizování záznamů o výkonech a spotřebě je shromáždit co nejvíce údajů o celém provozu a tím získat podklady pro vyhodnocení výnosů, výkonů nebo spotřebě různých vstupů. Tyto záznamy tvoří podstatnou součást metody precision farming. Nejedná se však o jednotný systém, který mohou aplikovat všechny podniky stejným způsobem. Vedoucí podniku může provádět na základě záznamů vyhodnocování provozu a tak hodnotit jednotlivé úseky a odhalovat slabá místa. Ta pak lze neutralizovat a naopak cíleně posilovat silné stránky podniku.
Takové záznamy o svých výkonech, výnosech, nákladech na pomocné prostředky a na vstupy vede jen malý počet specializovaných podniků. To se však během několika let změní.

Závěr

Také v zemědělství se, podobně jako v mnoha jiných odvětvích hospodářství, začala prosazovat modernizace, což je spojeno s některými zajímavými tendencemi, které slibují šetrnější zacházení se zdroji, aniž by přitom utrpěly hospodářské výsledky.