Pre každého to pravé

  • Poľnohospodár
  • Dodávatelia strojových zariadení

Územia

Územia je možné importovať alebo manuálne vložiť pomocou aplikácie a online počítačového softvéru.
Ak ste územia nevložili vopred, Farmdok ich automaticky nahrá počas prác na poli. Hranice územia sa stanovia na základe jazdnej stopy z GPS záznamu.
Grafické spravovanie územia na mape je veľmi prehľadné a intuitívne.

Pestovateľský plán

Po vložení plodiny a očakávaného výnosu FARMDOK určí zákonný limit hnojenia (v súlade s krížovou kontrolou). Limity a účinky predplodín môžete upraviť podľa vlastného uváženia.

Plán hnojenia*

V pláne hnojenia sú uvedené hodnoty dusíka, fosforu a draslíka. Farmdok zvýrazní hodnoty, ktoré prekračujú zákonné limity.

*FARMDOK podporuje aj DÜV v súlade s legislatívou Nemeckej spolkovej republiky. Bližšie informácie nájdete tu.

Práce

V aplikácii Farmdok sa práce zaznamenávajú automaticky podľa jazdnej stopy z GPS záznamu. Práce sa automaticky prevedú do online počítačového softvéru, kde sú pripravené na ďalšie spracovanie, úpravy a vyhodnocovanie.

Manažment skladu

Hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín, ktoré sa počas prác použili, sa automaticky odpočítajú zo skladových zásob.
Vďaka tomu sú údaje o stave zásob a spotrebe vždy aktuálne.

Všetky poznámky

Pomocou smartfónu môžete vkladať aj poznámky o poli s fotografiami. Fotografie a poznámky sa nahrajú do online počítačového softvéru, kde je možné ich ďalej upravovať a vyhodnocovať.

Správy

Najdôležitejšie povinné zákonné správy môžete vytvoriť jedným kliknutím. Karta poľa s rozpisom prác, rozsahom hnojenia a poznámkami je dostupná aj v smartfóne.
Povinná zákonná dokumentácia o prostriedkoch na ochranu rastlín je vždy dostupná v aktuálnom znení.
Parametre celkového plánu hnojenia Farmdok vypočíta na základe vašich údajov. Farmdok skontroluje dodržanie smerníc a označí prípadné nezrovnalosti. V prípade kontroly sú všetky správy dostupné jedným kliknutím.
Úplná a prehľadná karta poľa je dôležitá nie len pre prípad úradných kontrol, ale je aj dobrým východiskom pri rozhodovaní o produkcii.
Kontrola dodržiavania smerníc ÖPUL "System Immergrün" ešte nikdy nebola jednoduchšia. Podiel a časový úsek otvorenej pôdy sa zistí na základe zaevidovaných prác a zaznamená do správy.

Možnosť vloženia viacerých podnikov

Vďaka tejto možnosti môžete právne samostatné podniky spravovať ako jeden celok. Táto funkcia je dostupná na požiadanie v rámci licencie Premium (office@farmdok.com, +43 699 60 811 49).

Plánovanie prác

V pláne prác môžete vopred naplánovať jednotlivé úlohy a prideliť ich vodičom. Vodiči dostanú požiadavku na svoj smartfón a zaznamenajú jej realizáciu.
Grafické plánovanie prác na mape je veľmi praktické pri celkovom regionálnom plánovaní.

Spravovanie zákazníkov

Správa zákazníkov je praktická najmä pri zmluvnej práci. Označenie zákazníka sa zobrazí pri poli. Aj správy (napr. správu o ochrane rastlín) môžete vystavovať pre každého zákazníka samostatne.

Nákladová kalkulácia


Vďaka nákladovej kalkulácii môžete porovnávať hrubý zisk s fixnými nákladmi. Porovnajte náklady (na prevádzkové vstupy a stroje) s výnosmi napr. zo zberu/žatvy, optimalizujte výsledky vášho podniku a zistite, kde môžete ušetriť alebo dosiahnuť vyšší výnos. Bežné ceny (napr. podľa normatívov ÖKL) sú už súčasťou FARMDOK.