Pre každého to pravé

  • Poľnohospodári
  • Poskytovatelia služieb v poľnohospodárstve

Pozemky

Pozemky je možné importovať alebo manuálne zadať pomocou aplikácie alebo online počítačového softvéru.
Ak ste pozmeky nevložili napred, FARMDOK ich automaticky nahrá počas práce na poli. Hranice pozemku sa stanovia na základe jazdnej stopy z GPS záznamu.
Grafické spracovanie pozemkov na mape je veľmi prehľadné a intuitívne.

Plán pestovania

Po vložení plodiny a očakávaného výnosu FARMDOK určí zákonný limit hnojenia (v súlade s krížovou kontrolou). Limity a účinky predplodín môžete upraviť podľa vlastného uváženia.

Plán hnojenia*

V pláne hnojenia sú uvedené hodnoty dusíka, fosforu a draslíka. Farmdok zvýrazní hodnoty, ktoré prekračujú zákonné limity.

*FARMDOK podporuje aj DÜV v súlade s legislatívou Nemeckej spolkovej republiky. Bližšie informácie nájdete tu.

Evidencia prác

V aplikácii Farmdok sa práce zaznamenávajú automaticky podľa jazdnej stopy z GPS záznamu. Práce sa automaticky prevedú do online počítačového softvéru, kde sú pripravené na ďalšie spracovanie, úpravy a vyhodnocovanie.

Manažment skladu

Hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín, ktoré sa počas prác použili, sa automaticky odpočítajú zo skladových zásob.
Vďaka tomu sú údaje o stave zásob a spotrebe vždy aktuálne.

Poznámky

Pomocou smartfónu môžete vkladať aj poznámky o poli s fotografiami. Fotografie a poznámky sa nahrajú do online počítačového softvéru, kde je možné ich ďalej upravovať a vyhodnocovať.

Výkazy

Najdôležitejšie povinné zákonné výkazy môžete vytvoriť jedným kliknutím. Karta parcely s rozpisom prác, rozsahom hnojenia a poznámkami je dostupná aj v smartfóne.
Povinná zákonná dokumentácia o prostriedkoch na ochranu rastlín je vždy dostupná v aktuálnom znení.
Parametre celkového plánu hnojenia Farmdok vypočíta na základe vašich údajov. Farmdok skontroluje dodržanie smerníc a označí prípadné nezrovnalosti. V prípade kontroly sú všetky správy dostupné jedným kliknutím.
Úplná a prehľadná karta poľa je dôležitá nie len pre prípad úradných kontrol, ale je aj dobrým východiskom pri rozhodovaní o produkcii.
Prehľadná a úplná karta parcely je dôležitá nielen pre prípadné úradné kontroly, ale je aj dobrým východiskom pre rozhodovanie a plánovanie výroby.

Spravovanie viacerých podnikov

Vďaka tejto možnosti môžete právne samostatné podniky spravovať ako jeden celok. Táto funkcia je dostupná na požiadanie v rámci licencie Premium (office@farmdok.com, +43 699 60 811 49).

Plánovanie prác

V pláne prác môžete vopred naplánovať jednotlivé úlohy a prideliť ich vodičom. Vodiči dostanú požiadavku na svoj smartfón a zaznamenajú jej realizáciu.
Grafické plánovanie prác na mape je veľmi praktické pri celkovom regionálnom plánovaní.

Spravovanie zákazníkov

Správa zákaníkov tvorí praktický nástroj hlavne pri zazmluvnenej práci. Označenie zákazníka sa zobrazí pri jednotlivých pozemkoch. Pre každého zákazníka môžete vystaviť výkazy samostatne, napr.: aplikácie prípravkov na ochranu rastlín.

Kalkulácia nákladov


Kalkulácia nákladov umožňuje porovnávať hrubý zisk s fixnými nákladmi. Konfrontujte náklady (napr.: náklady na prevádzkové vstupy a stroje) s výnosmi (napr. zo žatvy), optimalizujte výsledky Vášho podnikania a zistite kde môžete ušetriť alebo dosiahnuť vyšší výnos. Bežné ceny sú súčasťou FARMDOK-u (napr. podľa normatívov ÖKL)